Ouders

Op de Hieronymusschool ontdekken kinderen wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen. Gaat u als ouder mee op deze ontdekkingstocht?

(kind)Oudergesprekken

Het contact tussen ouders en leerkrachten is het meest direct tijdens het oudergesprek. In deze gesprekken staan het wel en wee en de vorderingen van uw kind centraal. Zij vinden twee keer per jaar plaats. Natuurlijk kunt u altijd tussentijds een afspraak maken met de leerkracht, als u iets wilt bespreken. Onze deur staat voor u open! In groep 6, 7 en 8 voeren we kind-oudergesprekken. Kinderen moeten dan zelf iets vertellen over hun doelen en resultaten. Het leert ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

Oudervereniging

Als school willen we u als ouder graag betrekken bij het schoolleven van uw kind. Elke week brengen wij een nieuwsbrief uit met nieuwtjes over de school en ons onderwijs. Via de Parro-app krijgt u een levendig beeld van de activiteiten in de groep van uw kind. Leuk om thuis nog eens over na te praten!

Weten wat uw kind bezighoudt op school is één ding, zelf bijdragen aan de gang van zaken kan ook. Gelukkig zijn er tal van ouders die ons helpen bij allerlei (onderwijs)activiteiten zoals lezen of knutselen met kinderen, als klassenouder of begeleider bij een excursie.

We hebben ook een actieve oudervereniging op wie we altijd een beroep kunnen doen. Zij zijn onmisbaar in het mede organiseren van feesten als Sinterklaas en Kerst. Dat kinderen op de Hieronymusschool een fijne tijd beleven (en daar later ook zo op terugkijken) is mede hun verdienste. De oudervereniging beheert ook de vrijwillige ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad

Wij hechten niet alleen aan de praktische inzet van ouders, maar ook aan hun mening over het schoolbeleid. Wij hebben een medezeggenschapsraad (MR) waarin u kan meepraten over allerlei onderwijszaken. In de MR zijn behalve drie leerkrachten ook drie ouders vertegenwoordigd.

De Hieronymusschool maakt deel uit van SKO West-Friesland. Schooloverstijgende zaken binnen SKO West-Friesland worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Wij vaardigen als school één persoon af naar de GMR.

Passend onderwijs

Elk kind is anders. Onze leerkrachten ervaren dat dagelijks, als zij in gesprek gaan met leerlingen en hun ontwikkeling volgen via observaties en toetsen. Veel verschillen in ontwikkelingsniveau kunnen we opvangen binnen de normale begeleiding. Maar soms is er meer nodig.

Zijn er signalen dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt dat besproken met de intern begeleider. Als dat extra zorg tot gevolg heeft, gaan we natuurlijk ook in overleg met ouders. Eventueel betrekken we de lees-, reken- en gedragsspecialist bij onze aanpak.

Ondersteuningsteam
Levert de ontwikkeling van een kind meer of specialistischere hulpvragen op, dan wordt dat besproken in het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de school (de directeur, intern begeleider en groepsleerkracht), ouders, psycholoog, schoolmaatschappelijk werk en een ambulant begeleider. Ook kunnen een logopedist, psycholoog of andere experts aansluiten. Binnen dit overleg worden afspraken gemaakt over de meest geschikte ondersteuning.

Kinderen hebben recht op passend onderwijs. Hoe wij dat op de Hieronymusschool waarmaken, staat in ons schoolondersteuningsprofiel.